กิจกรรมปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน “เชิดชูเกียรติเสรีไทย” และมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรในการแข่งขันประกวดเรียงความระดับชั้นมัธยมตอนต้น และมัธยมตอนปลาย ในหัวข้อ “ย้อนอดีตขบวนการเสรีไทย : ความรักชาติที่น่าจดจำณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์”