กิจกรรมปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน และมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรในการแข่งขันประกวดอินโฟกราฟฟิกระดับมัธยมตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา “วีรกรรมเสรีไทยในหัวใจอนุชน” ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์