กิจกรรมปี 2557

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจัดงานวันเปิดมุมข้อมูลเสรีไทย โครงการบันทึกและจัดแสดงข้อมูลเสรีไทย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ขับเคลื่อนให้เกิดโครงการมุมข้อมูลเสรีไทย พร้อมคณะผู้บริหารสถาบัน เสรีไทย ทายาทเสรีไทย และแขกผู้มีเกียรติ  ณ ชั้น 2 ห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์