หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิป
“อุดมการณ์ของขบวนการเสรีไทยและบทเรียนสาหรับอนุชน”
หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในวิดีโอคลิป

สมัครเข้าประกวด