History

ประวัติโครงการเสรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณาจารย์กลุ่มหนึ่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดยศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วีรกุล ได้ปรึกษากันว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นอกจากเป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมของผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ในฐานะเสรีไทย คือ ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ อดีตอธิการบดีคนที่ 2 และอาจารย์ของสถาบันหลายท่านซึ่งบิดามารดาปฏิบัติหน้าที่เสรีไทยสายอเมริกาฝ่ายพลเรือน เช่น  รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธ์ อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ทายาทหลวงดิฐการภักดี (จรูญ บุณยรัตพันธ์) เลขานุการโท ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จินตกานนท์ อาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ ดร.อัศวิน จินตกานนท์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ทายาท นายอนันต์ จินตกานนท์ เลขานุการตรี ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นต้น ซึ่งสถาบันสมควรจะเผยแพร่ความรู้เรื่องขบวนการเสรีไทยและเชิดชูเกียรติเสรีไทยให้อนุชนไทยได้ตระหนักถึงวีรกรรมที่กล้าหาญ เสียสละ อดทนโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ

การดำเนินงานขับเคลื่อนเรื่อยมาจนในที่สุดได้จัดการประชุมเรื่องเสรีไทยครั้งแรกขึ้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุมได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา จินตกานนท์  ศาสตราจารย์ ดร.บุษยา วีรกุล พ.ต.ท. อมรรักษ์ หุวะนันท์ คุณสินสวัสดิ์ ยอดบางเตย คุณพรทิพย์ โรจนพิทยากร เป็นต้น การประชุมได้ข้อสรุปดังนี้ ควรจัดทำมุมเสรีไทยไว้ที่ห้องสมุด จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ของเสรีไทยและเชื่อมโยงข้อมูลไปยังแหล่งจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ความสำคัญของเสรีไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจัดงานวันเปิดมุมข้อมูลเสรีไทย โครงการบันทึกและจัดแสดงข้อมูลเสรีไทย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ขับเคลื่อนให้เกิดโครงการมุมข้อมูลเสรีไทย พร้อมคณะผู้บริหารสถาบัน เสรีไทย ทายาทเสรีไทย และแขกผู้มีเกียรติ  ณ ชั้น 2 ห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ สำนักบรรณสารการพัฒนา อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์