กิจกรรมปี 2558

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน “ขบวนการเสรีไทย ความรักชาติ ที่ควรจดจำ” ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์