กิจกรรมปี 2560

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน และมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ในหัวข้อ“พลิกฟื้นคืนประวัติศาสตร์ ขบวนการเสรีไทย” ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์